Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de Webshop van Mademoiselle Marie wordt verstaan onder:

 • “Mademoiselle Marie”: Mademoiselle Marie, een handelsnaam van de onderneming natuurlijk persoon Marijke Teirlinck ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0672.929.382. Mademoiselle Marie is bereikbaar via:
 • “Webshop”: De webwinkel van Mademoiselle Marie, bereikbaar via de website https://www.mademoiselle-marie.be/, sociale media (https://www.facebook.com/MademoiselleMarie/ of https://www.instagram.com/mademoiselle_marie.be/), en eventuele andere internetadressen zoals die van tijd tot tijd door Mademoiselle Marie kunnen worden bepaald.
 • “Koper”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, met Mademoiselle Marie in een contractuele relatie van overeenkomst op afstand treedt en op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt via deze overeenkomst op afstand.
 • “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen Mademoiselle Marie en de Koper. Deze bestaat uit alle aankoop bevestigingen, deze Verkoopsvoorwaarden, de informatieve documenten en alle documenten waarnaar verwezen wordt in deze Verkoopsvoorwaarden.
 • “Overeenkomst op afstand”: Een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • “Herroepingsrecht”: De mogelijkheid voor Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • “Bedenktijd”: De periode waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • “Producten”: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

 

Artikel 2: De Webshop en persoonsgegevens / Privacy Policy

De Webshop van Mademoiselle Marie maakt onderdeel uit van onderneming natuurlijk persoon Marijke Teirlinck en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is gekend bij de belastingdienst onder het nummer BE 0672.929.382.

De Webshop is voorzien van de nodige beveiliging. Dat betekent dat aan alle wettelijke eisen werd voldaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Mademoiselle Marie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Koper haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mademoiselle Marie gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw Gegevens worden naast Mademoiselle Marie ook verwerkt door volgende entiteiten:

 • WordPress/WooCommerce: Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een bestelling of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WordPress/WooCommerce. WordPress/WooCommerce zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Google Analytics: Mademoiselle Marie gebruikt Google Analytics om in te zien via welke bron bezoekers op de Webshop komen. Mademoiselle Marie houdt deze bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Uw gegevens zijn verder alleen voor intern gebruik door Mademoiselle Marie, ze worden niet aan andere derden verstrekt of ter inzage gegeven.

Mademoiselle Marie verzamelt volgende gegevens van de Koper om een bestelling te verwerken (alsook de opvolging van een bestelling) en/of voor het aanmaken van een account op de Webshop :

 • Naam- en adresgegevens (factuur- en of afleveradres);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens / Bankgegevens (ter verwerking van de betaling).

Alle gegevens worden door Mademoiselle Marie voor een periode van zeven (7) jaar bijgehouden, gezien dit verplicht is om boekhoudkundige redenen.

Indien u een klacht zou hebben met betrekking tot het gebruik van uw gegevens kan u zich steeds wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be /contact  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) op het e-mail contact@apd-gba.be of via telefoon +32 (0)2 274 48 00.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand via de Webshop van Mademoiselle Marie tussen enerzijds de Verkoper, hierna Mademoiselle Marie, en anderzijds de Koper. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Mademoiselle Marie en op alle artikelen op de Webshop van Mademoiselle Marie. Elk aanbod staat open voor Kopers woonachtig binnen België.

Het plaatsen van een bestelling op de Webshop van Mademoiselle Marie geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden die op de Webshop worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de Voorwaarden van Mademoiselle Marie te kennen en te aanvaarden.

Mademoiselle Marie stelt de tekst van deze Voorwaarden steeds ter beschikking op de Webshop. Elke Koper mag deze Voorwaarden opslaan of afdrukken, doch niet wijzigen. Bij elke bestelling zijn de Voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de Webshop werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper eventueel hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mademoiselle Marie is ingestemd.

Mademoiselle Marie behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van de Webshop. De nieuwe voorwaarden zullen dan gelden vanaf de dag van wijziging. Het verder gebruik van de Webshop zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

De Koper en Mademoiselle Marie komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mademoiselle Marie gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Mademoiselle Marie behoudt zich het recht voor de inhoud van de Webshop te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruikers van de Webshop.

Een order zal pas behandeld worden als de betaling ten laatste zeven (7) werkdagen na bevestiging van de bestelling is gebeurd. De bestelling wordt tien (10) dagen voorbehouden, indien na tien (10) dagen nog geen betaling is ontvangen, zal het geplaatste order verwijderd worden. Zodra de betaling ontvangen werd, wordt hiervan een bevestiging overgemaakt aan de Koper en zal het order verwerkt worden.

 

Artikel 5: Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro.

Mademoiselle Marie is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, er wordt dus geen BTW aangerekend.

De prijzen vermeld op de Webshop zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Koper is de prijs verschuldigd die Mademoiselle Marie in haar bevestiging conform artikel 4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

 

Artikel 6: Aanbiedingen en kortingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kortingen kunnen persoonsgebonden zijn en deze zijn dan niet overdraagbaar aan derden. Voor cadeaubonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals overeengekomen (maximum één (1) jaar na uitgifte van de originele cadeaubon). Kortingen en/of aanbiedingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt dus steeds maar één (1) korting (zowel korting in bedrag of als percentage) toegestaan per bestelling. Kortingen en cadeaubonnen worden niet in contanten omgezet. Mademoiselle Marie heeft het recht kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.

Cadeaubonnen dienen niet in één (1) keer opgebruikt te worden. Het resterende bedrag wordt dan met een nieuwe code overgemaakt aan de Koper, zodat deze het saldo kan opgebruiken tot twee (2) jaar na uitgifte van de originele cadeaubon. Vervallen cadeaubonnen kunnen niet worden gerecupereerd of verlengd.

Cadeaubonnen kunnen technisch gezien niet gecumuleerd worden met kortingscodes in éénzelfde bestelling. Om toch gebruik te kunnen maken van de kortingscode die geldig is op het moment van het gebruik van de cadeaubon, dient de kortingscode in het extra informatie veld bij de bestelling vermeld te worden, zodat Mademoiselle Marie deze korting kan verrekenen. Het bedrag van die korting wordt omgezet in een couponcode. De koper kan de korting dan bij latere aankopen gebruiken. Deze kortingscode zal niet kunnen gecumuleerd worden met andere kortingscodes.

Indien Mademoiselle Marie een vermoeden van fraude heeft met cadeaubonnen, aanbiedingen of kortingen (couponcodes), zal Mademoiselle Marie zonder waarschuwing de cadeaubon, aanbieding of korting verwijderen of weigeren en zullen eventuele verdere stappen ondernomen worden.

 

Artikel 7: Betaling

Een bestelling via de Webshop kan via Bankoverschrijving, Bancontact of creditcard worden betaald.

Mademoiselle Marie kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Webshop.

Bij betaling via Bancontact of creditcard wordt u automatisch doorverwezen naar een veilige betaalomgeving. Hiervoor werkt Mademoiselle Marie samen met Mollie.

Bij het betalen via bankoverschrijving stuurt Mademoiselle Marie u na de bestelling, via e-mail, een verkoopsbevestiging, waarmee de juiste betaalgegevens gecommuniceerd zullen worden. Het totaalbedrag, zoals vermeld op de verkoopsbevestiging, dient binnen de zeven (7) werkdagen overgeschreven te worden op de volgend rekeningnummer: BE22 7350 4511 0947.
BIC KREDBEBB op naam van Mademoiselle Marie met vermelding van het ordernummer.

In geval van niet tijdige betaling is Mademoiselle Marie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 8: Anti-fraude

Enkel de Koper kan aansprakelijk worden gesteld voor de betaling. Mademoiselle Marie is niet aansprakelijk voor betalingen met krediet- of bankkaarten die onderwerp uitmaken van een diefstal en/of fraude. Elke Koper dient minstens 18 jaar te zijn op de dag van de aankoop.

 

Artikel 9: Levering en leveringstijd

Mademoiselle Marie probeert altijd een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt.
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden door de Koper.
Het merendeel van de producten wordt op maat gemaakt met veel liefde en zorgvuldigheid. Dit vraagt natuurlijk tijd. Hou hier dus zeker rekening mee. De levertijd is dus sterk afhankelijk van de drukte, het aantal lopende bestellingen en het soort artikelen dat besteld werd.

 • Niet-gepersonaliseerde producten: zo snel mogelijk: max. 4 werkdagen na ontvangst van de betaling.
 • Gepersonaliseerde en handgemaakte producten: ±2 à 4 weken. (afhankelijk van het product)
 • Stoepkrijt op bestelling en droogbloemenkransen: 4 à 5 weken.

Afhankelijk van de drukte kan de levertijd uitlopen.

Heb je een product nodig tegen een bepaalde datum? ik ben zeer flexibel, indien de planning het toelaat, neem ik er met plezier nog een bestelling bij tussen de reeds geplaatste bestellingen. Gelieve even te informeren (per mail, WhatsApp of via Facebook/Instagram) of jouw gewenste leverdatum nog mogelijk is voor je de bestelling plaatst alstublieft. Achteraf annuleren wegens het niet tijdig kunnen leveren is niet mogelijk.. Bedankt voor jullie begrip!

Indien onverhoopt artikelen of producten om welke reden dan ook een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan de Koper medegedeeld worden.

Leveringen gebeuren in België en Nederland en vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien een levering, wegens een door de Koper foutief ingegeven leveringsadres, bij Mademoiselle Marie terugkomt, kan Mademoiselle Marie niet verantwoordelijk gesteld worden voor een extra verzendkost.

De verzending van de bestelling is volledig op risico van de Koper. Mademoiselle Marie is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Geen enkele vertraging in levering kan leiden tot verbreking van de aankoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.

Aan de leveringsplicht van Mademoiselle Marie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mademoiselle Marie geleverde zaken vanaf één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Mademoiselle Marie heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Mademoiselle Marie het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en de bijhorende leveringskosten aan te rekenen.

In geval van bewijs door de Koper van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Mademoiselle Marie verstuurt standaard alle pakketten via BPost (België) of PostNL (Nederland), inclusief track & trace. Beide manieren van verzending zijn niet verzekerd. Mademoiselle Marie is dus niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of vertraging van het pakket. Indien de koper zijn verzending wil laten verzekeren (tot max. 500 euro) dient dit, voor het afronden van de bestelling, aangevraagd te worden bij Mademoiselle Marie. Bij de confirmatie van de bestelling, wordt de koper verwittigd van de extra verzekeringskost.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn een eerste keer werden aangeboden, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

 

Artikel 10: Verzendkosten en Afhalen

Voor de verzending wordt gebruik gemaakt van de service van Bpost en PostNL. Indicatie van de verzendingskosten inclusief BTW:

België:

​Pakjespost (Bpost):

 • 0kg – 10kg: € 3,95
 • 10 – 30kg: € 11,90

Gratis verzending bij een aankoopwaarde vanaf €75.

Nederland:

​Pakjespost (PostNL):

 • ​0kg – 3kg: €10,30
 • 3kg – 10kg: €10,50
 • 10kg – 200kg: €11,50
 • 20kg – 24kg: €12
 • 24kg – 30kg: €18

Gratis verzending bij een aankoopwaarde vanaf €150.

Vermits dit in de eerste plaats een Webshop is, kan afhaling enkel na afspraak. Voor afhaling worden er geen verzendkosten aangerekend.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Bij normaal gebruik mag een normale levensduur met de normale slijtage verwacht worden. Mademoiselle Marie is niet aansprakelijk voor schade of vernieling door de gebruiker/koper. Tijdens de verzendperiode is Mademoiselle Marie niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vertraging van het pakketje. Mademoiselle Marie stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt door de artikelen van Mademoiselle Marie.

 

Artikel 12: Overmacht

In geval van overmacht is Mademoiselle Marie niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Mademoiselle Marie is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Mademoiselle Marie is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mademoiselle Marie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor Mademoiselle Marie de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Indien Mademoiselle Marie bij overmacht toch gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de al geleverde goederen afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur (met geleverde) te voldoen.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren

 

Artikel 14: Garantie

Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Mademoiselle Marie kan niet aansprakelijk worden geacht voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper een gebrek vaststelt op de dag van de levering, kan de koper dit schriftelijk melden, ten laatste de dag na de levering, en zal Mademoiselle Marie samen met de Koper een eventuele oplossing zoeken.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mademoiselle Marie zijn verricht;
 • Indien de originele aankoopbevestiging niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

Artikel 15: Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering aan Mademoiselle Marie schriftelijk ter kennis worden gebracht.

 

Artikel 16: Herroepingsrecht

Conform de artikels VI.47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. De Koper brengt Mademoiselle Marie binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen op de hoogte van zijn intentie tot herroeping. De Koper kan het product dan binnen de veertien (14) kalenderdagen per post retour terugzenden. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Het product dient samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Mademoiselle Marie, Kamerstraat 38, 9255 Buggenhout.

 

Het product dient in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen (ongewassen, ongedragen en ongebruikt) te worden geretourneerd aan Mademoiselle Marie, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper. De Koper dient tevens te bewijzen dat de goederen tijdig teruggezonden werden naar Mademoiselle Marie, waarbij de poststempel als bewijs zal gelden.

Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt Mademoiselle Marie binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Mademoiselle Marie betaalde bedrag, middels een bankoverschrijving, op het rekeningnummer dat Mademoiselle Marie van de Koper hiertoe heeft ontvangen.

Mademoiselle Marie is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht kan de Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Koper welke verplicht is zijn eigendom binnen twee (2) weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Webshop van Mademoiselle Marie berusten bij Mademoiselle Marie, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijv. reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mademoiselle Marie, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

Artikel 18: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, … op de Webshop van Mademoiselle Marie gelden als een benadering en zijn indicatief. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op afbeeldingen kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Indien de Koper de materialen voor vervaardiging van een product graag ter plaatse komt bekijken, kan dit na onderling overleg. Hiervoor kan contact opgenomen worden via info@mademoiselle-marie.be of telefonisch op het nummer +32 456 71 18 37.

 

Artikel 19: Wasvoorschriften

De producten van Mademoiselle Marie die uit textiel vervaardigd werden kunnen tegen een stootje. Respecteer de wasvoorschriften om het product zo lang mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden.

Mademoiselle Marie neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van haar producten.

De gebruikte stof is niet voorgewassen en kan tot 10% krimpen na eerste wasbeurt.

Was de artikelen op 30° en stop ze niet in de droogtrommel om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Strijk op lage temperatuur en strijk niet rechtstreeks op applicaties.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van de overeenkomsten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

 

Artikel 21: Geschillenregeling en beslechting

De Koper heeft de mogelijkheid online klacht in te dienen met betrekking tot producten die online werden aangekocht op de Webshop. Hiertoe kan de Koper gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Via deze link (https://webgate.ec.europa.eu/odr) kan de Koper toegang krijgen tot het platform.

Eens de Koper het klachtenformulier op het ODR-platform heeft ingevuld en ingediend, ontvangt Mademoiselle Marie het formulier. Waarna Mademoiselle Marie en de Koper binnen de dertig (30) dagen een keuze dienen te maken met betrekking tot welk geschillenorgaan het geschil zal behandelen.

Als een akkoord omtrent de keuze van geschillenorgaan wordt bereikt, worden de gegevens van de klacht automatisch naar dat geschillenorgaan gestuurd. Worden de partijen het niet eens, dan wordt de klacht niet verder verwerkt.

Eens het geschil werd doorverwezen naar het gekozen geschillenorgaan, zal dit orgaan de Koper binnen de drie (3) weken op de hoogte brengen of het orgaan in kwestie bevoegd is voor het geschil.

De procedure via het geschillenorgaan neemt maximum negentig (90) dagen in beslag. Zodra de procedure is afgerond, deelt het geschillenorgaan het resultaat mee aam de partijen.

 

Artikel 16: Diverse bepalingen

De nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige voorwaarden zal in geen geval de nietigheid van de andere clausules, noch van de overeenkomst, met zich meebrengen.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

Downloads:
Algemene voorwaarden.
Retourformulier.